top of page
II kongres HR drustva za bubreg x 13.png

Upute za prijavu sažetaka

Znanstveni odbor Kongresa poziva sve zainteresirane da prijave svoje sažetke do petka, 15.03.2024.

1. Naslov sažetka:

Naslov treba biti jasan i sažet

Nemojte koristiti skračenice u naslovu

2. Autori i Institucije:

Navedite sve autore koji su doprinjeli radu

Za svakog autora navedite pripadajuću instituciju

3. Struktura sažetka:

Uvod: Kratko objasnite svrhu i ciljeve istraživanja

Metode: Opisujte korištene metode i postupke

Rezultati: Navedite glavne rezultate istraživanja

Zaključak: Sumirajte vaše nalaze i njihov značaj

4. Ograničenja:

Sažetak ne smije prelaziti 300 riječi

Broj autora je ograničen na 10 

Sažetak mora biti napisan na engleskom jeziku

Sažetak mora biti predan u formatu .docx

5. Grafički materijali:

Možete priložiti tablice, grafikone ili slike

6. Skraćenice:

Koristite standardne skraćenice u zagradama nakon što se puna riječ prvi put pojavi

7. Ključne riječi:

Navedite 3-5 ključnih riječi koje najbolje opisuju vaš rad

Nakon što pošaljete sažetak, informaciju o statusu Vašeg sažetka (prihvaćen, odbijen, potrebne izmjene itd) dobit ćete putem e-maila najkasnije do 20.03.2024

bottom of page